Haber Detayı
31 Mart 2016 - Perşembe 10:31
 
İHALE İLANI BUCAK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ PAMUCAK İŞLETME ŞEFLİĞİ İLK MÜDAHALE EKİP BİNASI BÜYÜK ONARIM İNŞAAT İŞİ
İHALE İLANI BUCAK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ PAMUCAK İŞLETME ŞEFLİĞİ İLK MÜDAHALE EKİP BİNASI BÜYÜK ONARIM İNŞAAT İŞİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-ISPARTA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
RESMİ İLAN Haberi
İHALE İLANI BUCAK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ PAMUCAK İŞLETME ŞEFLİĞİ İLK MÜDAHALE EKİP BİNASI BÜYÜK ONARIM İNŞAAT İŞİ

İHALE İLANI
BUCAK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ PAMUCAK İŞLETME ŞEFLİĞİ İLK MÜDAHALE EKİP BİNASI BÜYÜK ONARIM İNŞAAT İŞİ
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-ISPARTA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bucak İşletme Müdürlüğü Pamucak İşletme Şefliği ilk Müdahale Ekip Binası Büyük Onarım İnşaat işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası            :2016/97728
1-İdarenin
a) Adresi                :BAHÇELEVLER MAHALLESI Istanbul Caddesi 75 32100                         BAHÇELİEVLER ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
b) Telefon ve faks numarası        :2462285300 - 2462285310
c) Elektronik Posta Adresi        :ispartaobm@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi                 :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı         :Bucak İşletme Müdürlüğü Pamucak İşletme Şefliği ilk                             Müdahale Ekip Binası Büyük Onarım İnşaat işi 
                    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan                     idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer            :Pamucak Köyü Pamucak İşletme Şefliği ilk Müdahale Ekip                         Binası Büyük Onarım İnşaat işi
c) İşe başlama tarihi            :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde 
                    yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
ç) İşin süresi                :Yer tesliminden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer            :BAHÇELİ EVLER MAH. İSTANBUL CAD. 7532100 ISPARTA
b) Tarihi ve saati            :11.04.2016 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve     sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda     alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi         Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı         olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere      yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan           ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir           yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
B GRUBU III GRUBU 2.(B1VE B2 GRUBU İŞLERİ DIŞINDAKİ BİNA İŞLERİ )
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ISPARTA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL BÜTÇE İHALE BİRİMİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza                kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ISPARTA ORMAN BÖLGGE MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL BÜTÇE İHALE BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale            yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici              teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı               teklif üzerinde bırakılacaktır.                                       VİNO:31.03.2016/305

Kaynak: Editör:
Etiketler: İHALE, İLANI, BUCAK, İŞLETME, MÜDÜRLÜĞÜ, PAMUCAK, İŞLETME, ŞEFLİĞİ, İLK, MÜDAHALE, EKİP, BİNASI, BÜYÜK, ONARIM, İNŞAAT, İŞİ,
Yorumlar
Haber Yazılımı