Haber Detayı
05 Nisan 2019 - Cuma 11:37
 
İHALE İLANI
İHALE İLANI 2 KALEM DEMİRBAŞ MALZEME DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
İHALE İLANLARI Haberi
İHALE İLANI

İHALE İLANI
2 KALEM DEMİRBAŞ MALZEME DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
2 Kalem Demirbaş Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/164895
1-İdarenin
a) Adresi  : SDÜ. Diş hekimliği Fakültesi Doğu Yerleşkesi 32260 
ISPARTA MERKEZ/ ISPARTA
b) Telefon ve faks numarası : 2462118764-2462371244
c) Elektronik Posta Adresi :dishekimfakultehastanesi@sdu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Kalem Demirbaş Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Deposu
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihte işe başlanacaktır ve en geç 
30 gün içinde malzemeler yerlerine monte edilip çalışır 
vaziyette teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 16.04.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
En az 24 ay garanti şartı aranacaktır. Ayrıca Teknik Şartnamede düzenlenmiş olan servis, bakım ve onarım maddeleri geçerli olacaktır.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a) Tıbbi cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların, TİTUBB'da tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdır.
b) Teklif edilen ürünün/cihazın TİTUBB kaydı gerekmiyorsa, imalatçı/ithalatçı firma tarafından TİTUBB kapsamında olmadığına dair imzalı olarak verilmiş olan belge ihale dosyasında sunulacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teknik şartnameye cevap, ürünlere ait teknik bilgiler içeren orjinal katalog türkçe tercümesi ile ihale teklif zarfında sunulacaktır. Katılımcı firmalar teklif ettikleri cihazları ihale günü beraberinde bulunduracaklar, teklifler değerlendirildikten sonra komisyonun göstermiş olduğu uygun yerde ihale gününde cihaz demonstrasyonu yapılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullana
rak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Süleyman Demlrel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
Vİ NO : 296/05.04.2019
Kaynak: Editör:
Etiketler: İHALE, İLANI,
Yorumlar
Haber Yazılımı