Haber Detayı
14 Mart 2019 - Perşembe 10:42
 
İHALE İLANI
İHALE İLANI KALORİFER YAKITI ( FUEL-OİL 4) SATIN ALINACAKTIR ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANLARI Haberi
İHALE İLANI

İHALE İLANI
KALORİFER YAKITI ( FUEL-OİL 4) SATIN ALINACAKTIR
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ 
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
İlimiz Merkez İlçesi Büyük Hacılar köyü sınırlarında bulunan İdaremize ait Asfalt Plenti ihtiyacı 100000 kg Kalorifer Yakıtı ( Fuel-Oil 4) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2019/115450
1-İdarenin
a) Adı :ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
b) Adresi :Eğirdir Yolu Üzeri MERKEZ/ISPARTA
c) Telefon ve faks numarası :2462116500 - 2462116548
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :İlimiz Merkez İlçesi Büyük Hacılar köyü sınırlarında bulunan İdaremize ait Asfalt Plenti ihtiyacı 100000 kg Kalorifer Yakıtı ( Fuel-Oil 4)
b) Niteliği, türü ve miktarı :100.000 Kg. Kalorifer Yakıtı ( Fuel-Oil 4) satın alınacaktır. 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Isparta İl Özel İdaresine ait Büyük Hacılar Konkasör Şantiyesi içerisinde bulunan asfalt plentine teslim edilecektir. (Nakliyesi yükleyici tarafından karşılanacak araçlarla alınan ürünler akaryakıt ambarına irsaliye ve faturalarla ayniyet yönetmeliğinde belirtilen usullere göre teslim edilecektir.) Teslim yerinde Öngörülmeyen bir durum değişikliği olduğunda İdarenin belirleyeceği yere istenilen tarihlerde ve istediği miktarda mal teslimi yapılacak ve ek ücret talep edilmeyecektir. 
ç) Süresi/teslim tarihi :Sözleşmenin imzalanmasını (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapılmasını) müteakip İdarenin belirleyeceği tarihlerde ve istediği miktarda mal teslim edilecek/ işe başlanacaktır. Yüklenici, talep tarihinden itibaren en geç 2 (iki) iş günü içinde Büyük Hacılar Konkasör Şantiyesi içinde bulunan Asfalt Plentine teslim edilecektir. 
d) İşe başlama tarihi :Sözleşme imzalandığı tarihde işe başlanılacaktır. 
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :29.03.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) :Isparta İl Özel İdaresi 1. Kat Encümen Toplantı Salonu Eğirdir Yolu üzeri Isparta 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı              unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler: 
1-İstekli  bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" ise ; Enerji Piyasası Düzenlem Kurumu                   tarafından verilmiş teklif sahibinin akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
2- İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu Bayisi" ise" ; Teklif sahibinin bayisi olduğu               kuruluşdan verilmiş "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,
3- İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu bayilik belgesini,
4- İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili belediye başkanlığından alınmış olan İşyeri Açma ve İzin Belgesini,       Teklifi ile birlikte verecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel           kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin                    tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,         e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici               teminat vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür. 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama                istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.  VİNO:216/14.03.2019
Kaynak: Editör:
Etiketler: İHALE, İLANI,
Yorumlar
Haber Yazılımı