Haber Detayı
20 Mayıs 2020 - Çarşamba 13:24
 
İHALE İLANI
İHALE İLANI ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANLARI Haberi
İHALE İLANI

İHALE İLANI
ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) 
ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ
DHMİ Isparta Süleyman Demirel Havalimanı Müdürlüğünün 2020 yılı Ağustos-Aralık ayları arası elektrik enerjisi ihtiyacının serbest piyasadan karşılanması işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun            19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN :2020/248692
1-İdarenin
a) Adı :DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :Gümüşgün Mevkii KEÇİBORLU/ISPARTA
c) Telefon ve faks numarası : 2465592008 - 2465592011
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :DHMİ Isparta Süleyman Demirel Havalimanı Müdürlüğünün 2020 yılı Ağustos-Aralık ayları arası elektrik enerjisi ihtiyacının serbest piyasadan karşılanması işi
b) Niteliği, türü ve miktarı :1.250.000 kWh (kilowatt saat) Elektrik Enerjisi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Isparta Süleyman Demirel Havalimanı Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi :İşe başlama/bitiş tarihleri: 01.08.2020-31.12.2020 olarak belirlenmiştir. Ancak; sözleşme ve gerekli işlemlerin tamamlanıp yükleniciden 01/08/2020 tarihinden sonraki bir tarihte enerji tedarik edilmeye başlandığı takdirde, işe başlama tarihi olarak bu tarih esas alınacak olup iş bitim tarihi 31/12/2020 olacaktır. Yüklenici, iş kapsamındaki elektrik aboneliği için, abonenin bulunduğu yerde elektrik enerjisi tedarikini sağlayacaktır. Muayene ve kabul işlemleri elektrik aboneliği için aylık olarak yapılacaktır. 
d) İşe başlama tarihi :01.08.2020
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :08.06.2020 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) :DHMİ Isparta Süleyman Demirel Havalimanı Müdürlüğü A22 nolu Müdür Yardımcısı Odası
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı              unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler: 
14.03.2013 tarih ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 02.11.2013 tarihli 28809 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve 14.04.2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmi Gazetede yer alan Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği çerçevesinde Toptan Satış Lisansı,       Üretim Lisansı, Perakende Satış Lisansı, Tedarik Lisansı ve Dağıtım Lisansından birini teklif ekinde            sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel          kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin                   tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve       düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: 
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif          edilen bedelin 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan Alınmış Lisans Doğrultusunda Serbest Tüketicilere Elektrik Enerjisi Temini İle ilgili işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,         e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici              teminat vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama               istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                VİNO:18.05.2020/392
Kaynak: Editör:
Etiketler: İHALE İLANI,
Yorumlar
Haber Yazılımı