Haber Detayı
06 Nisan 2020 - Pazartesi 13:12
 
İHALE İLANI
II KISIM MUHTELİF İNŞAAT MALZEMESİ ALIMI ISPARTA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANLARI Haberi
İHALE İLANI

II KISIM MUHTELİF İNŞAAT MALZEMESİ ALIMI

ISPARTA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
II KISIM MUHTELİF İNŞAAT MALZEMESİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/184460

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ISPARTA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

KUTLUBEY MIMAR SINAN 1 32100 MERKEZ ISPARTA MERKEZ/ISPARTA

c) Telefon ve faks numarası

:

2462116000 - 2462120869

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

II KISIM MUHTELİF İNŞAAT MALZEMESİ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Toplam 25 kalem II Kısım muhtelif inşaat malzemesi ( 12 kalem muhtelif inşaat malzemesi + 13 kalem çeşitli ebatta profil ) alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yol Yapım Şantiyesi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İhale konusu malzemeler , idare tarafından yükleniciye önceden bildirilen ihtiyaç durumuna göre partiler halinde teslim edilecektir. Malzemelerin teslim yeri; Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yol Yapım Şantiyesi ve ihtiyaç durumuna göre idarenin belirleyeceği şehir içindeki çalışma alanı/alanlarıdır.Sipariş verilen her parti aynı gün içerisinde teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

13.04.2020 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

ISPARTA BELEDİYESİ İHALE BİRİMİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: İHALE İLANI,
Yorumlar
Haber Yazılımı