Haber Detayı
24 Şubat 2020 - Pazartesi 08:45
 
İHALE İLANI
İHALE İLANI ARAÇ - İŞ MAKİNELERİ LASTİĞİ SATIN ALINACAKTIR ISPARTA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANLARI Haberi
İHALE İLANI

İHALE İLANI
ARAÇ - İŞ MAKİNELERİ LASTİĞİ SATIN ALINACAKTIR
ISPARTA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ARAÇ - İŞ MAKİNELERİ LASTİĞİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2020/92850
1-İdarenin
a) Adresi :KUTLUBEY MIMAR SINAN 1 32100 MERKEZ ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
b) Telefon ve faks numarası :2462116000 - 2462120869
c) Elektronik Posta Adresi :info@isparta.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :Muhtelif tip ve ebatlarda 38 kalem (262 adet araç,66 adet iş makinesi ) araç ve iş makinesi lastiği
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri         :Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Bakım İkmal Birimi Ambarı
c) Teslim tarihi :Sözleşmenin imzalanmasını müteakip yükleniciye ayrıca işe başlama talimatı verilmeyecek olup;sözleşmenin taraflarca imza edildiği günü takip eden günden itibaren teslim süresinin (30 takvim günü) başladığı kabul edilecektir. Yüklenici alım konusu malların tamamını veya pey der pey teslimini yapacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :ISPARTA BELEDİYESİ ENCÜMEN SALONU
b) Tarihi ve saati :16.03.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel           kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin                   tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve    açıklamaları içeren doküman:
İstekliler, teklifleri ile birlikte teklif konusu lastiklere ait broşür, lastik desenlerini gösterir resimler ( Lastik      desenlerini gösterir resimler fotokopi olmayacaktır) ile ilgili belge ve sertifikaları vereceklerdir. Ayrıca temin edecekleri lastikler ile ilgili marka ve garanti süreleri belirtilecektir. Alımı yapılacak lastiklerin imalat               tarihleri  2019 yılı olacaktır
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri           zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ISPARTA BELEDİYESİ GELEN EVRAK BİRİMİ adresine elden    teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim                 fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici             teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı         teklif üzerinde bırakılacaktır. VİNO:24.02.2020/159
Kaynak: Editör:
Etiketler: İHALE İLANI,
Yorumlar
Haber Yazılımı