Haber Detayı
29 Ocak 2020 - Çarşamba 10:57
 
İHALE İLANI
İHALE İLANI 2020 YILI İÇİN BOYA VE SARF MALZEME ALIMI ISPARTA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANLARI Haberi
İHALE İLANI

İHALE İLANI
2020 YILI İÇİN BOYA VE SARF MALZEME ALIMI
ISPARTA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
2020 Yılı İçin Boya ve Sarf Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu             maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP             üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2020/46512
1-İdarenin
a) Adı :ISPARTA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :KEPECI MAH. 116 CADDE NO:12 32300 İSTASYON ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
c) Telefon ve faks numarası :2462184160 - 2462238255
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :2020 Yılı İçin Boya ve Sarf Malzeme Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı :21 kalem boya ve sarf malzeme alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :ISPARTA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ Kepeci Mah. 116. Cadde No:12 Merkez/ISPARTA ISPARTA MURAD HÜDAVENDİGAR ERKEK ÖĞRENCİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ Sanayi Mahallesi 104 cadde No:51/11 Merkez/ISPARTA GÜLİSTAN KIZ YURDU             MÜDÜRLÜĞÜ S.D.Ü Bulvarı, Çünür Mah. 102. Cadde No:291 Isparta ISPARTA ÖĞRENCİ YURDU       MÜDÜRLÜĞÜ Sanayi mahallesi 104.cadde no:51/10 Merkez/ISPARTA GÜLCİHAN KIZ YURDU              MÜDÜRLÜĞÜ S.D Bulvarı Çünür mah. 102. Cadde No:291-ISPARTA BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ YURTMÜDÜRLÜĞÜ ÇÜNÜR MAHALLESİ 270. CADDE NO 8/A MERKEZ/ISPARTA MİHRİ HATUN KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ Çünür Mah. 270.Cad. 8/B Merkez/ISPARTA ATABEY YURDU MÜDÜRLÜĞÜ      Gezirler Mah. Armağanşah Cad.No: 2 Atabey/ISPARTA EĞİRDİR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MENDERES MAH. ORTANCA SOKAK NO:4 EĞİRDİR/ISPARTA SÜTÇÜLER YURDU MÜDÜRLÜĞÜ Birlik mah.       Atatürk cad. No:67/1 Sütçüler ISPARTA YALVAÇ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ZAFER MAHALLESİ                   KILIÇARSLAN CAD. NO:7/E YALVAÇ/ISPARTA KEÇİBORLU GÜLKENT YURDU MÜDÜRLÜĞÜ          Cumhuriyet Mahallesi KYK Sok No:4 Keçiborlu/ISPARTA ULUBORLU KUTLUBEY YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KABAAĞAÇ MAHALLESİ NAMIK KEMAL CADDESİ NO:80/A ULUBORLU/ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ORTA MAHALLE 1478 SOKAK NO 2 Şarkikaraağaç/ISPARTA
ç) Süresi/teslim tarihi :1-İlgili birimler siparişlerini firmanın belirlediği resmi mail             adresine bildirmelerine müteakip 48 saat içerisinde (cuma, cumartesi günü talep edilmesi halinde               pazartesi teslimat yapılacaktır.) firma tarafından mesai saatlerinde adreslerine ulaştırılacaktır. 
2-Tek sipariş tutarı yüklenicinin ihale esnasında vermiş olduğu birim fiyat teklifi ve sipariş adedi çarpımı bulunan tutar 500,00 TL'nin altında olmayacaktır. 
3-Ay içerisinde bir birimin verdiği toplam sipariş tutarı ihale         esnasında vermiş olduğu birim fiyat teklifi ve sipariş adedi çarpımı bulunan tutar 10.000,00 TL ve üzerine çıkması halinde siparişler harcama yetkilisi onayına tabidir. Bu durumun ortaya çıkması halinde aynı ayın içerisinde talep edilen siparişler İl Müdürlüğünün ilgili birimi tarafından resmi yazı ile firmaya bildirilecektir. 4-3 madde de belirtilen limiti aşan siparişlerde İl Müdürlüğü onayı olmaması halinde Yüklenici firma teslim ettiği aşan miktarı ödeme olarak alamaz, hiçbir hak iddia edemez. 5-Sipariş geçen İl Müdürlüğü birimleri 10.000,00 TL limitini yıl içerisinde bir kez kullanır. Limiti aşması       halinde durumu açıklayan gerekçesini İl Müdürlüğünün ilgili birimine vermek zorundadır. Gerekçesi uygun görülmeyen talepler İl Müdürlüğünce onaylanmaz.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşme imzalandığı tarih itibariyle
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :25.02.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) :Isparta İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Destek Hizmetleri Birimi
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı               unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel          kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin                    tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,         e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici              teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama                istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.   VİNO:20.01.2020/62
Kaynak: Editör:
Etiketler: İHALE İLANI,
Yorumlar
Haber Yazılımı