Haber Detayı
15 Kasım 2019 - Cuma 12:09
 
İHALE İLANI
İHALE İLANI KİT VE KİT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
İHALE İLANLARI Haberi
İHALE İLANI

İHALE İLANI
KİT VE KİT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI 
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
21 Kalem Kit Karşılığı Cihaz Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2019/582193
1-İdarenin
a) Adresi :SDÜ.Dishekimligi Fakültesi Dogu Yerleskesi 32260 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
b) Telefon ve faks numarası :2462118861 - 2462371244
c) Elektronik Posta Adresi :dishekfakultehastanesi@sdu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :21 Kalem Kit Karşılığı Cihaz Alımı İşi (Biyokimya, Koagülasyon, Hormon ve Kan Sayım (Hemogram), Testleri)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri       :Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Laboratuvarı
c) Teslim tarihi :Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer            :Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ISPARTA
b) Tarihi ve saati :06.12.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel           kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin                   tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İstekliler ayrıntılı bakım programlarını ihale dosyasında sunmalıdır. Bu program koruyucu bakımda            yapılacak işlemleri, koruyucu bakım aralıklarını,  her parametre için geçerli kalibrasyon süresi,  arıza         durumunda başvurulacak telefon, faks ve cep telefon numaralarını ; bakımda görevli elemanların kimlik     bilgilerini ve eğitim durumlarını içermelidir.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İstekliler teklif ettiği ürün/ürünlerin T. C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi sunmak zorundadır. 
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve      açıklamaları içeren doküman:
1- İstekliler teklif ettikleri cihazı ve kitleri tanıtan, tıbbi ve teknik özelliklerini görülebileceği orijinal teknik   dokümanları ve/veya kataloglarını ihale dosyasında sunmalıdır.
2- İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen diğer belgeler ihale              dosyasında sunulacaktır. 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin                    tamamında 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri          zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da                  gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim                 fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici              teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı         teklif üzerinde bırakılacaktır. VİNO: 15.11.2019/961
Kaynak: Editör:
Etiketler: İHALE İLANI,
Yorumlar
Haber Yazılımı