Haber Detayı
28 Ekim 2019 - Pazartesi 13:16
 
İHALE İLANI
İHALE İLANI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ISPARTA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANLARI Haberi
İHALE İLANI

İHALE İLANI
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ISPARTA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ 
KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2020 YILI İÇİN ISPARTA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AKARYAKIT ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2019/540294
1-İdarenin
a) Adı :ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ISPARTA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ  KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :Bahçelievler Mahallesi 102. Cadde 75 32200 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
c) Telefon ve faks numarası :2462285300 - 2462285310
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :2020 YILI İÇİN ISPARTA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AKARYAKIT ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :Motorin (Diğer): 120.000 Lt Kurşunsuz Benzin 95 Oktan: 5.000 Lt
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Isparta Orman İşletme/Bölge Müdürlüğümüze ait hizmet ve makam araçları ile İş makinalarına ihtiyaç olan akaryakıt (120.000 lt. Motorin (diğer) ve 5.000 lt.                Kurşunsuz Benzin 95 Oktan ) Keçiborlu, Senirkent (veya Uluborlu) İlçesindeki taşıt tanıma sistemi bulunan akaryakıt istasyonlarından, ve Isparta İl Merkezindeki taşıt tanıma sistemi bulunan akaryakıt                         istasyonundan, ihtiyacın oluşmasına müteakip günün her saatinde pey der pey alınacaktır. Ancak önceden öngörülemeyen orman yangını zuhur etmesi ve İdarenin talebi halinde yangın mahallinde ya da arazide    çalışan arazöz ve iş makinelerine akaryakıt sevkıyatı İdarenin isteği doğrultusunda 7gün/24saat yapılacaktır
ç) Süresi/teslim tarihi :01.01.2020 tarihinden itibaren taşıt tanıma sistemi(veya benzeri isimli) ile 7 gün 24 saat 31.12.2020 tarihine kadar peyder pey alınacaktır
d) İşe başlama tarihi :01/01/2020
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :27.11.2019 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) :Isparta Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası (Bahçelievler Mahallesi 102. cadde No:75 Isparta
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı              unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1-İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesini,
2-İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise, teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,
3- İdarenin ihtiyacı olan akaryakıt 31/12/2020 tarihine kadar peyderpey alınacağından isteklinin/isteklilerin kendilerinin veya bağlı oldukları dağıtım ve pazarlama şirketi ya da ana bayiye bağlı Keçiborlu , Senirkent (veya Uluborlu) ilçe sınırları içinde akaryakıt istasyonu/istasyonları bulunduğunu gösterir  belge,
teklifleri kapsamında sunmak zorundadırlar.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel          kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin                   tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,          e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici              teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
VİNO:28.10.2019/901
Kaynak: Editör:
Etiketler: İHALE İLANI,
Yorumlar
Haber Yazılımı