Haber Detayı
26 Eylül 2019 - Perşembe 10:35
 
İHALE İLANI
T.C. ISPARTA 2. İCRA DAİRESİ 2019/50 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
İHALE İLANLARI Haberi
İHALE İLANI

T.C.
ISPARTA
2. İCRA DAİRESİ
2019/50 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Isparta Merkez Kayı M. Kabak Boğazı Mevkiinde kain 115 ada 28 parsel sayılı, 1.009,45 m2 yüzölçümlü ana taşınmaz tapuda tarla niteliğinde kayıtlı.
Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 08.04.2019 tarihli bilirkişi raporuna göre " Isparta Merkez Kayı M.,Kabak Boğazı mevkii no:148 Merkez/Isparta adresinde bulunan taşınmazın Yakın Çevresi Konut kullanım fonksiyonu gelişmiş,Bölge Yapılaşma karakteristiğini 2 katlı müstakiltipi yapılardan           oluşturmaktadır.Orta ve alt gelir grubunun talep gösterdiği bölgede kadastral yollar mevcut ve kullanılabilir durumda olmakla birlikte bölgenin (yol,su, elektrik, kanalizasyon) altyapısı tamamlanmıştır. Topoğrafik olarak az eğimli bir yapıya sahip olan taşınmazın yakın çevresindebulunan kadastral yollar kullanılabilir     durumdadır. Taşınmaz 1. derece deprem bölgesi konumludur.Parsel üzerinde 3-A yapı sınfında, ayrık       nizamda inşa edilmiş bir adet konut yapısı,1-B yapı sınıfında,ayrık nizamda inşa edilmiş besihane yapısı, 1-A yapı sınıfında inşa edilmiş 3 adet müştemilat yapısı almaktadır. Konut Yapısı Parselin Kuzeybatısında konumlu, betonarme sistemde inşa edilmiş ,bodrum+zemin+1 normal kattan oluşmakta olup, dış cephesi sıvalı ve boyalıdır.Bina girişi güneş cephedenve zemin kattan sağlanmaktadır. Konut yapısı mahallinde bodrum katta depolar hacimlerinden, zemin katta bina girişi,salon 3 oda, antre mutfak,banyo WC,2 balkon hacimlerinden, 1. normal katta salon, 3 oda, antre mutfak banyo WC, 2 balkon hacimlerinden oluşmakta olup, mahallinde brüt 401,37 m2 (net 349,02 m2) genişliğindedir. Konut yapısı halihazırda bodrum kat depo, zemin kat ve 1 normal katlardan mesken olarak kullanılmaktadır. Bina giriş Kapısı demir                   doğramadır.Bodrum Katta taban zeminleri şap duvar ve tavan zeminleri sıvalı ve boyasızpencereleri ve giriş kapısı ahşaptır.Zemin ve 1. normal katta giriş kapıları çelik, iç kapıları ahşap, pencereleri PVC malzemeden imal edilmiştir. Taban zeminleri salon ve odalarda laminant ile ıslak hacimlerde seramik ile kaplıdır. Duvar ve Tavan zeminleri plastik boyalıdır.Mutfak dolabı ahşap, granit tezgah üzeri kısmen fayans,kısmen plastik boyalıdır.Banyolar içerisinde duşyeri,lavabo bulunmaktadır.Isıtma sistemi katı yakıtlı kalorifer olan konut yapısı halihazırda mülk sahibi tarafından mesken olarak kullanılmaktadır. Besihane Yapısı:Parselin güneydoğusunda konumlu,yığma sistemde inşa edilmiş, zemin kattan oluşmakta olup, dış cephesi             sıvasız ve boyalıdır. Besihane yapısı besihane bölümünden oluşmakta mahallinde brüt 142,79m2 (net 132,21 m2) genişliğindedir.Bina Giriş kapıları demir doğramadır.Taban zeminleri şap,duvar zeminleri          biriket ve tavanı ahşap iskelet üzeri kiremittir.Sundurma yapısı 1:Konut yapısının doğusunda konumlu,  sundurma sistemde inşa edilmiş olup tavanı demir profiller üzeri alüminyum saç ile kaplıdır. Sundurma 1 yapısı mahllinde brüt 48,91 m2 (net 46,58m2)genişliğindedir. Sundurma 2: Konut yapısının güneyinde     konumlu,sundurma sistemde inşa edilmiş olup, tavanı demir profiller üzeri alüminyum saç ile kaplıdır.      Sundurma 2 yapısı mahallinde brüt 49,50 m2 (net:47,14 m2 )genişliğindedir. Sundurma Yapısı 3: Besihaneyapısının kuzeyinde konumlu,sundurma sistemde inşa edilmiş tavanı demir profiller üzeri plastik saç ile kaplıdır. Sundurma 3 yapısı mahallinde brüt 62,02 m2 (net 59,06 m2 )genişliğinde" olduğu belirtilmiştir.
İmar Durumu : Isparta Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11.03.2019 gün ve 2581      sayılı yazısına istinaden satışa konutaşınmaz imar planı içerisinde iskan sahasında ve imar yolunda         kalmakta olup,taşınmazın bulunduğu parsel mevcut imar planına göre kısmen konut alanı,kısmen yol alanı içerisinde kalmakta olup, Konut alanı için yapılaşma koşulları;Ayrık nizam,Taks:0,20,Kaks: 0,40, 2 kat, hmaks:6,50 m ve çekme mesafeleri ön cepheden 5 m ve yan cephelerden 3 m olarak belirlenmiştir.
Adresi : Isparta Merkez Kayı M,Kabak Boğazı mevkii no:148 Merkez/Isparta
Yüzölçümü : 1.009,45 m2
Kıymeti :461.295,68 TL
KDV Oranı :18
Kaydındaki Şerhler : Haciz şerhi,ipoteğin paraya çevrilmesi şerhi bulunmaktadır.
1. Satış Günü : 14/11/2019 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 10/12/2019 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri : KUTLUBEY MAHALLESİ ÖĞRETMENEVİ KARŞISI ESKİ ADLİYEBİNASI ZEMİN KAT İCRA DAİRELERİ İHALE SALONU ISPARTA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma             tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin 50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının            toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin 50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.   
        2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin 20'si oranında pey akçesi veya bu      miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte              bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindekiTR 91 000 1500 1580 072 9049 3472 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması           gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul   üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü         geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisinde        ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halinde ihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması                 durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2      maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir     tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi    takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu        siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir.     Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı         tebligat yerine geçer.
7- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,  başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/50 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan            olunur.19/09/2019  VİNO:26.09.2019/799
Kaynak: Editör:
Etiketler: İHALE İLANI,
Yorumlar
Haber Yazılımı