Haber Detayı
16 Ağustos 2019 - Cuma 10:31
 
İHALE İLANI
İHALE İLANI ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANLARI Haberi
İHALE İLANI

İHALE İLANI
ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
Müdürlüğümüz Laboratuvar Hizmeti (HPLC) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer                     almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası :2019/383202
1-İdarenin
a) Adresi :Sanayi Mah. 142Cad. No:72/B 32100 
ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
b) Telefon ve faks numarası :2462119600 - 2462119604
c) Elektronik Posta Adresi :isparta.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :Puan Karşılığı Laboratuvar Hizmeti Alımı (HPLC) - 918.000 puan 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Laboratuvarı,
c) Süresi :İşe başlama tarihinden itibaren 36(otuz altı) aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer       :İl Sağlık Müdürlüğü Sanayi mahallesi 142.cadde No:72/B ISPARTA
b) Tarihi ve saati :05.09.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel     kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan            ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu   şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen         bedelin 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini            gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İstekliler  Teklif ettikleri kit ve cihazın, marka ve model listesini vereceklerdir.
Teklif edilen kit ve cihaz için üretici veya distribitör firma tarafından satıcı firmaya verilen yetki belgesi         bulunacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde yapılmış olan olan her türlü kit karşılığı / puan karşılığı cihaz kullanımı işi         benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri           zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İl Sağlık Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı adresine elden     teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici              teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı         teklif üzerinde bırakılacaktır. VİNO:16.08.2019/697
Kaynak: Editör:
Etiketler: İHALE İLANI, ,
Yorumlar
Haber Yazılımı