Haber Detayı
14 Haziran 2019 - Cuma 11:34
 
İHALE İLANI
İHALE İLANI AC MOTOR HIZ KONTROL ÜNİTELİ PANO VE TEÇHİZATI SATIN ALINACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-18.BÖLGE ISPARTA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANLARI Haberi
İHALE İLANI

İHALE İLANI
AC MOTOR HIZ KONTROL ÜNİTELİ PANO VE TEÇHİZATI SATIN ALINACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-18.BÖLGE ISPARTA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
18 Bölge Enerji Tesisi-2019 Yılı I.Grup AC Motor Hız Kontrol Üniteli Pano ve Teçhizatı Alımı alımı 4734      sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye          ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2019/273901
1-İdarenin
a) Adresi :Egirdir Yolu 3. km 32340 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
b) Telefon ve faks numarası :2462241104 - 2462241116
c) Elektronik Posta Adresi :dsi18@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :Muhtelif Güçte 50 adet AC Motor Hız Kontrol Üniteli Pano ve Teçhizatı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :DSİ 18.Bölge Müdürlüğü (ISPARTA) Merkez Ambarları
c) Teslim tarihi :Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 45 takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :DSİ 18.Bölge Müdürlüğü-Jeoteknik Hizmetler ve Y.A.S Şube    Müdürlüğü/ISPARTA
b) Tarihi ve saati :11.07.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel          kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve    açıklamaları içeren doküman:
Teknik Şartname ekindeki Sual Formu ve DSİ’ce belirlenen numuneye uygun AC Motor Hız Kontrol         Üniteli Pano ve Teçhizatlarının  özelliklerini teklifle birlikte   cevaplandırılmış ve teklif veren firma kaşeli    imzalı olarak verilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin                    tamamında 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri           zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 18.Bölge Müdürlüğü-Jeoteknik Hizmetler ve Y.A.S Şube          Müdürlüğü/ISPARTAadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim                 fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici              teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı          teklif üzerinde bırakılacaktır. VİNO: 14.06.2019/495
Kaynak: Editör:
Etiketler: İHALE İLANI,
Yorumlar
Haber Yazılımı