Haber Detayı
30 Mayıs 2019 - Perşembe 11:35
 
İHALE İLANI
ISINMA AMAÇLI KÖMÜR TİP-1 ALT ISIL DEĞERİ EN AZ 7000 KCAL/KG İL JANDARMA KOMUTANLIĞI (ISPARTA) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
İHALE İLANLARI Haberi
İHALE İLANI

İHALE İLANI
ISINMA AMAÇLI KÖMÜR TİP-1 ALT ISIL DEĞERİ EN AZ 7000 KCAL/KG 
İL JANDARMA KOMUTANLIĞI (ISPARTA) 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
Isınma Amaçlı Kömür Tip-1 Alt ısıl Değeri En az 7000 Kcal/kg alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer           almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2019/259961
1-İdarenin
a) Adresi :Davraz Mah. 104 Cadde No:64 32000 ISPARTA MERKEZ/
ISPARTA
b) Telefon ve faks numarası :2462241125 - 2462241032
c) Elektronik Posta Adresi :ihlkom32@jandarma.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :185.000 Kg Isınma Amaçlı Kömür Tip-1, Alt Isıl Değeri En Az 7.000 Kcal/Kg Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri :İhale dokümanı Ek-3'ünde bulunan KÖMÜR İHTİYAÇ VE         KANTAR DURUM ÇİZELGESİ' nde yazılı yerlere teslim edilecektir.
c) Teslim tarihleri :Sözleşmenin imzalanmasını takip eden ilk günden itibaren 45 takvim günü içerisinde teslimatlar tamamlanacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Isparta İl Jandarma Komutanlığı
b) Tarihi ve saati :21.06.2019 - 15:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 
İthalatçılar; İthalatçı Kayıt Belgesi (aslı/aslının idare veya noter onaylı sureti),
Üreticiler; Uygunluk İzin Belgesi (aslı/aslının idare veya noter onaylı sureti),
Dağıtıcılar; Herhangi bir ilde alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi (aslı/aslının idare veya noter onaylı sureti),
Satıcılar; Herhangi bir ilden alınmış, katı yakıt satıcısı kayıt belgesini (aslı/aslının idare veya noter onaylı sureti) ihale dosyasında ibraz edeceklerdir.
Yüklenici tarafından, satış izin belgesi ile ithal kömür için uygunluk belgesi veya uygunluk izin belgesinin (aslı/aslının idare veya noter onaylı sureti),muayene aşamasında ibraz edeceklerdir.
İhaleye katılan tüm istekliler; 22.11.2016 tarih ve 678 sayılı (ek bent:22/11/2016-KHK-678/30 Md.; değişik bent:23/01/2017-KHK-684/3 md.) kanun hükmünde kararnamenin 30. maddesi ile 4734 sayılı kamu ihale kanununun 11'inci maddesinin "ihaleye katılamayacak olanlar" başlık altı birinci fıkrasının (g) bendi          kapsamında olmadıklarını gösteren, bu ihale dosyasının ekinde sunulan ve ihale dokümanı ekinde örneği bulunan taahhütnameyi ihale aşamasında teklif dosyasında sunacaktır.
(KHK/678 madde 30 – 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı kamu ihale kanununun 11 inci maddesinin birinci     fıkrasına aşağıdaki bent ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“g) terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu, Millî İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel        Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler.”
“Birinci fıkranın (g) bendi kapsamındaki bildirimlere ilişkin usul ve esaslar bakanlar kurulunca belirlenir. Söz konusu bent kapsamında olduğu tespit edilen istekliler ihale dışı bırakılır, ancak bunların teminatları hakkında dördüncü fıkrada yer alan hüküm uygulanmaz.”)
İstekliler tarafından ibraz edilmiş olan belgelerin aslı/noter onaylı sureti geri istenirse, komisyonca              tıpkıçekimi alınarak  “aslı görülmüştür veya noter onaylı sureti görülmüştür .” ibaresi yazılır ve ilgili            dosyasına eklenir
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel           kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin                   tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Isparta İl Jandarma     Komutanlığı Lojistik Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza               kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Isparta İl Jandarma Komutanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim                 fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici             teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik         açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
VİNO:30.05.2019/454
Kaynak: Editör:
Etiketler: İHALE İLANI,
Yorumlar
Haber Yazılımı